Beverly Hills - Los Angeles - Frazier Mountain - California  USA - Qigong Healing Institute
Retreats - Yangzee River Healing Certification Tour